Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wymagania

 

Terytorialna Służba Wojskowa w Wojskach Obrony Terytorialnej dedykowana jest dla każdego, kto jest zdolny do czynnej służby wojskowej i jest zainteresowany umacnianiem zdolności obronnych naszego kraju.

 

Wymagania dla kandydatów do Wojsk Obrony Terytorialnej:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 3. wiek co najmniej osiemnastu lat;
 4. niekaralność za przestępstwo umyślne;
 5. nie być przeznaczonym do służby zastępczej;
 6. nie pełnić innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiadać nadanego przydziału kryzysowego;
 7. nie być reklamowanym od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przewidzianej do militaryzacji;
 8. posiadanie wykształcenia:
 • co najmniej wyższego – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów;
 • co najmniej średniego – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów;
 • co najmniej podstawowego – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych.

 

Przypominamy o istnieniu instytucji zatarcia kary, dzięki której, osoby wcześniej karane mogą się starać o przyjęcie do TSW. Wynosi ona:

 • 10 lat - w razie skazania na karę pozbawienia wolności od momentu jej wykonania;
 • 5 lat - w razie skazania na grzywnę lub karę ograniczenia wolności od momentu jej wykonania.

 


Powołanie do terytorialnej służby wojskowej może być również uzależnione od:

 • posiadania przez kandydata na żołnierza OT kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska służbowego;
 • posiadania orzeczenia wojskowej pracowni psychologicznej o braku przeciwskazań do pełnienia służby na stanowiskach wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych;
 • złożenia wniosku wraz z ankietą bezpieczeństwa o przeprowadzenie właściwego postępowania sprawdzającego.

Pierwszeństwo w powołaniu do terytorialnej służby wojskowej przysługuje:

 • osobom posiadającym pobyt stały (zamieszkanie) lub pobyt czasowy powyżej trzech miesięcy na obszarze dyslokacji miejsca pełnienia tej służby;
 • byłym żołnierzom zawodowym;
 • członkom proobronnych organizacji pozarządowych, które podpisały porozumienie o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej lub dowódcami jednostek wojskowych, posiadającym rekomendacje władz tych organizacji;
 • absolwentom szkół realizujących programy innowacyjne lub eksperymentalne przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa.


Znowelizowana ustawa o powszechnym obowiązku obrony umożliwia ubieganie się o powołanie do TSW, także osobom z kategorią zdrowia D. Takie rozwiązanie ma pozwolić rekrutować zarówno osoby z kat. A, jak i ochotników posiadających inną kategorię zdrowia, ale przy tym wiedzę specjalistyczną przydatną w tego rodzaju wojskach, np. informatyków.

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku
Moniuszki 7
11-500 Giżycko
tel. 261335573
fax. 261335560
wkugizycko@ron.mil.pl

  
 • BIP