Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Uprawnienia do korzystania z pomocy
 1. Wszyscy byli żołnierze zawodowi, z wyjątkiem zwolnionych ze służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 1, 12-15, tj.
  • pkt 1 - zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
  • pkt 12 - prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej;
  • pkt 13 - prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;
  • pkt 14 - skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;
  • pkt 15 - prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej);
  w okresie 2 lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, mogą korzystać z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa pracy, udzielanej przez właściwe organy.
 2. Bezterminowo może korzystać z pomocy rekonwersyjnej były żołnierz zawodowy, który został zwolniony wskutek ustalenia przez WKL niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa. Z bezterminowej pomocy rekonwersyjnej mogą korzystać również małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć, w związku z wykonywaniem zadań służbowych, lub zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych.
 3. Żołnierz zawodowy, za zgodą dowódcy JW., może korzystać z pomocy w zakresie:
  • doradztwa zawodowego, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej trzy lata;
  • przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy na dwa lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił tę służbę co najmniej cztery lata;
  • praktyk zawodowych na sześć miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej dziewięć lat.
 4. Żołnierz zwolniony z zawodowej służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 3, 8 pkt 9 lit. b i pkt 10 tj.
  • pkt 3 - ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do służby;
  • pkt 8 - upływu czasu określonego w kontrakcie, jeżeli nie nastąpi zawarcie kolejnego kontraktu;
  • pkt 9 - upływu terminu wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez właściwy organ,
  • pkt 10 - nie wyznaczenia na stanowisko służbowe w czasie pozostawania w rezerwie kadrowej;
   oraz art. 112 ust. 1 pkt 3-5 tj.
  • pkt 3 – nie wyznaczenia na stanowisko służbowe na kolejną kadencję;
  • pkt 4 - otrzymania dostatecznej ogólnej oceny w opinii służbowej;
  • pkt 5 - zaistnienia potrzeb Sił Zbrojnych - za pisemną zgodą żołnierza.
 5. Który pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej 10 lat , ze względu na szczególny charakter wykształcenia, doświadczenia wojskowego i wiedzy specjalistycznej,korzysta z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach związanych z obronnością kraju w administracji publicznej. Uprawnienie to, w pierwszej kolejności przysługuje byłym żołnierzom zawodowym którzy zostali zwolnieni wskutek ustalenia przez WKL niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa. 

   
  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku
Moniuszki 7
11-500 Giżycko
tel. 261335573
fax. 261335560
wkugizycko@ron.mil.pl

  
 • BIP