Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Służba w WOT

 

Czas trwania terytorialnej służby wojskowej wynosi od roku do sześciu lat. Może zostać przedłużony na kolejny okres, w trakcie pełnienia służby, przez Dowódcę Jednostki Wojskowej – na wniosek lub za zgodą żołnierza OT.

Terytorialna służba wojskowa pełniona jest rotacyjnie lub dyspozycyjnie:

•   rotacyjnie – pełniona w jednostce wojskowej, w określonych przez dowódcę jednostki wojskowej dniach służby, co najmniej raz w miesiącu przez okres dwóch dni w czasie wolnym od pracy; może być pełniona także w inne dni, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych, zgodnie z rocznym wykazem sporządzonym przez dowódcę jednostki wojskowej, uzgodnionym z żołnierzem;
•   dyspozycyjnie – pełniona poza jednostką wojskową; żołnierz pozostaje w gotowości do stawienia się do służby pełnionej rotacyjnie w terminie i miejscu wskazanym przez dowódcę jednostki wojskowej; pełniąc TSW dyspozycyjnie, żołnierz jest zobowiązany kształcić się i doskonalić, w tym podnosić sprawność fizyczną w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na stanowisku służbowym, a także utrzymywać stały kontakt z jednostką wojskową.

Stosunek służbowy terytorialnej służby wojskowej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.

Wstępując w szeregi WOT ochotnik musi odbyć szkolenie:

•   podstawowe – trwające 16 dni i kończące się złożeniem przysięgi wojskowej, przeznaczone dla osób bez doświadczenia wojskowego;
•   wyrównawcze – trwające 8 dni i przeznaczone dla żołnierzy rezerwy.

 


16


Szkolenie podstawowe i wyrównawcze, to początek całego procesu szkolenia, które trwa 3 lata i odbywa się przeważnie w trybie weekendowym.

Proces szkolenia

•   I rok – szkolenie indywidualne – ma charakter szkolenia ogólnowojskowego, którego celem jest opanowanie prawidłowych nawyków i właściwych reakcji żołnierza na współczesnym polu walki. Najważniejsze elementy szkolenia to: strzelanie z broni indywidualnej, taktyka, pierwsza pomoc przedmedyczna, elementy przetrwania;
•   II rok – szkolenie specjalistyczne – skupia się na wyszkoleniu żołnierza w zakresie konkretnej funkcji pełnionej w pododdziale, w ramach „Wspaniałej Dwunastki” np. saper, medyk, radiotelefonista, strzelec wyborowy;
•   III rok – szkolenie zgrywające pododdziały – na tym etapie najważniejsze jest zgrywanie zespołu z uwzględnieniem uwarunkowań terenu miejskiego, górskiego, ogólnego i wodnego, który będzie obszarem działań Terytorialsów.

W ramach pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, żołnierz OT jest szkolony w specjalności wojskowej odpowiadającej stanowisku służbowemu, na które został wyznaczony, oraz funkcji, która została mu powierzona.

W czasie pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, żołnierza OT można kierować w podróż służbową, delegować do wykonywania zadań poza jednostką wojskową lub w innej jednostce wojskowej, w tym w ośrodku szkolenia, a także kierować za jego zgodą lub na jego wniosek na kurs lub szkolenie specjalistyczne oraz przenosić do innej jednostki wojskowej w celu dalszego pełnienia tej służby.

 proces-szkolenia


 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku
Moniuszki 7
11-500 Giżycko
tel. 261335573
fax. 261335560
wkugizycko@ron.mil.pl

    
  • BIP