Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Procedury przyznawania

PROCEDURY PRZYZNANIA STATUSU WETERANA ORAZ WETERANA POSZKODOWANEGO
Status weterana oraz weterana poszkodowanego przyznaje, na wniosek żołnierza, w drodze decyzji administracyjnej, Minister Obrony Narodowej.
Wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami (oryginałami lub kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) należy wysłać listem poleconym na adres:

Minister Obrony Narodowej
ul. Klonowa 1
00 – 909 Warszawa

Podstawą do ubiegania się o przyznanie statusu weterana są:

 1. wniosek o przyznanie statusu weterana ( przykładowy wniosek - zobacz );

zaświadcze niewydane odpowiednio przez:

 • dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę,
 • wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego;
 1. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

  Podstawą do ubiegania się o przyznanie statusu weterana poszkodowanego są:
 2. wniosek o przyznanie statusu weterana poszkodowanego (przykładowy wniosek - zobacz );
 3. zaświadczeniewydane odpowiednio przez:
 • dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę,
 • wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego;
 1. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.
 2. protokół powypadkowy albo decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej;
 3. orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa albo orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalające uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
 4. decyzja administracyjna o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych albo prawomocny wyrok sądu zasądzający odszkodowanie.
  Wzór zaświadczenia będącego podstawą ubiegania się o status weterana określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu (Dz. U. poz. 229). W przypadku braku możliwości wydania powyższego zaświadczenia, potwierdzonego pismem właściwego podmiotu, osoba ubiegająca się o przyznanie statusu weterana może ubiegać się o jego przyznanie na podstawie innych dokumentów lub dowodów poświadczających udział w działaniach poza granicami państwa.

Dokumentem potwierdzającym status weterana oraz weterana poszkodowanego jest odpowiednio legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego wydana przez Ministra Obrony Narodowej. Legitymacje wydaje się w terminie do 60 dni od dnia wydania decyzji ostatecznej o przyznaniu statusu weterana albo weterana poszkodowanego.

Sprawami związanymi z wydawaniem przez WKU zaświadczeń, potwierdzających udział żołnierzy w działaniach poza granicami państwa, zajmują się:

 1. Danuta RYBARSKA - oficerowie i podoficerowie  87 429 45 66
 2. Małgorzata SIELEWICZ - szeregowi rezerwy     87 429 45 61
 3. Jerzy IWAŃSKI - żołnierze w stanie spoczynku   87 429 45 71

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego udział w działaniach poza granicami państwa - Do pobrania

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku
Moniuszki 7
11-500 Giżycko
tel. 261335573
fax. 261335560
wkugizycko@ron.mil.pl

  
 • BIP