Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Procedury powołania

PROCEDURY POWOŁANIA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 1. Żołnierz rezerwy zainteresowany pełnieniem zawodowej służby wojskowej zgłasza się do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na adres jego zamieszkania, który umożliwia mu zapoznanie się z przepisami normującymi przebieg zawodowej służby wojskowej.
 2. Żołnierz rezerwy składa pisemny wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych lub podoficerów zawodowych w kancelarii WKU wraz z:  
  • życiorysem;
  • odpisem skróconym aktu urodzenia – oryginał;
  • odpisem skróconym aktu urodzenia dziecka – oryginał i kserokopię lub uwierzytelnioną kserokopię;
  • odpisem aktu małżeństwa – oryginał i kserokopię lub uwierzytelnioną kserokopię;
  • dokumentem stwierdzającym uzyskanie wymaganego wykształcenia – oryginał i kserokopię lub uwierzytelnioną kserokopię;
  • informacją o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (wzór druku do KRK) – oryginał (nie starszą niż 30 dni);
  • dowodem osobistym – oryginał i kserokopię lub uwierzytelnioną kserokopię;
  • prawem jazdy – oryginał i kserokopię lub uwierzytelnioną kserokopię;
  • innymi dokumentami poświadczającymi kwalifikacje zawodowe na przyszłym stanowisku – oryginał i kserokopię lub uwierzytelnioną kserokopię;
  • zaświadczenie i świadectwo ukończenia służby przygotowawczej, opini po ćwiczeniach rotacyjnych.
 3. Po otrzymaniu akceptacji wniosku, wojskowy komendant uzupełnień kieruje żołnierza rezerwy do właściwej wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz, w zależności od potrzeb, podejmuje działania w celu uzyskania dla żołnierza rezerwy poświadczenia bezpieczeństwa.
 4. Po spełnieniu wszystkich wymogów i podpisaniu kontraktu WKU kieruje żołnierza do pełnienia służby w jednostce wojskowej.
  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku
Moniuszki 7
11-500 Giżycko
tel. 261335573
fax. 261335560
wkugizycko@ron.mil.pl

  
 • BIP