Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Procedura powołania

 

ProceduraWOT

 

1.    Kompletowanie dokumentów i złożenie wniosku

Kandydat do WOT składa do Wojskowego Komendanta Uzupełnień wniosek - w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej. Postać elektroniczna powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

 • odpis, uwierzytelnioną kopię albo, po okazaniu oryginału, kopię dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie;
 • kopię dowodu osobistego po okazaniu oryginału.

Do wniosku można dołączyć dokumenty albo, po okazaniu oryginału, kopie dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby, w szczególności:

 • rekomendację władz proobronnej organizacji pozarządowej – w przypadku gdy osoba składająca wniosek jest członkiem tej organizacji;
 • zaświadczenie szkoły realizującej innowacyjny lub eksperymentalny program przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa – w przypadku gdy osoba składająca wniosek jest absolwentem tej szkoły;
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych oraz zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu;
 • informację o preferowanym sposobie odbycia szkolenia podstawowego – w przypadku gdy osoba składająca wniosek wcześniej nie pełniła czynnej służby wojskowej i nie złożyła przysięgi wojskowej.

 


2.    Zapoznanie z warunkami służby

Po złożeniu wniosku, Wojskowy Komendant Uzupełnień, kieruje kandydata do jednostki wojskowej, w której pełniona będzie służba, w celu zapoznania się z jej warunkami. Przedstawiciele jednostki przeprowadzą z kandydatami rozmowę, a także przekażą istotne informacje m.in. o systemie szkolenia w WOT, przysługujących należnościach.

 


3.    Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie rekrutacyjne w stosunku do osoby, która złożyła wniosek, obejmuje:

 • analizę złożonych dokumentów oraz danych zawartych w ewidencji wojskowej;
 • rozmowę kwalifikacyjną, podczas której ocenia się w szczególności:
  • stan wiedzy ogólnowojskowej oraz predyspozycje do pełnienia służby osoby, która nie pełniła czynnej służby wojskowej i nie złożyła przysięgi wojskowej;
  • predyspozycje do pełnienia służby osoby, która pełniła czynną służbę wojskową i złożyła przysięgę wojskową;
  • sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o powołanie do służby była karana za przestępstwo umyślne; w przypadku braku takiej informacji sprawdzenie następuje w trybie zapytania wojskowego komendanta uzupełnień o udzielenie informacji o tej osobie z Krajowego Rejestru Karnego.

Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy, a podstawę rekomendacji w sprawach powołania danej osoby do służby albo braku tej rekomendacji stanowią:

 • wyniki nauczania i poziom kwalifikacji, wynikające z treści świadectw oraz innych dokumentów;
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej;
 • potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym jednostek wojskowych Wojsk Obrony Terytorialnej.

 


4.    Badania psychologiczne i lekarskie

Wojskowy Komendant Uzupełnień niezwłocznie po otrzymaniu rekomendacji komisji rekrutacyjnej, kieruje:

 • osobę ubiegającą się o powołanie do służby, nieposiadającą orzeczonej zdolności do czynnej służby wojskowej:
  • do wojskowej komisji lekarskiej – w celu określenia zdolności tej osoby do pełnienia czynnej służby wojskowej;
  • do wojskowej pracowni psychologicznej – w celu stwierdzenia u tej osoby braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • pozostałe osoby do wojskowej pracowni psychologicznej – w celu stwierdzenia u tych osób braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej.

 


5.    Powołanie do terytorialnej służby wojskowej

Powołanie do terytorialnej służby wojskowej następuje kartą powołania.

Wojskowy Komendant Uzupełnień doręcza kartę powołania do służby osobie powołanej do tej służby, nie później niż na 14 dni przed dniem stawienia się tej osoby do jej pełnienia.

Powołanie do służby następuje raz w miesiącu w pierwszym dniu, w którym w danej jednostce wojskowej ustalono termin obowiązkowego pełnienia służby rotacyjnie.
W przypadku osób, które wcześniej nie pełniły czynnej służby wojskowej i nie złożyły przysięgi wojskowej, powołanie następuje raz na kwartał, w poniedziałek będący dniem roboczym. Dzień stawienia się osoby powołanej do służby w jednostce wojskowej, stwierdzony w rozkazie dziennym dowódcy tej jednostki, jest dniem rozpoczęcia pełnienia terytorialnej służby wojskowej.

 


Wojskowy Komendant Uzupełnień informuje, że żołnierze zawodowi, zainteresowani służbą w WOT powinni kontaktować się bezpośrednio z sekcją personalną 4 W-M BOT w Olsztynie.

Dane kontaktowe:

Szef S-1 4 W-M BOT.
mjr BOCIAN Jerzy - tel. 261 323 511

Szef Sztabu 4 W-M BOT.
ppłk LICHOŃCZAK Artur - tel. 261 323 501

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku
Moniuszki 7
11-500 Giżycko
tel. 261335573
fax. 261335560
wkugizycko@ron.mil.pl

  
 • BIP