Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Korzyści, uprawnienia

 

Inwestycja w rozwój osobisty:

 • rozwijanie hartu ducha i umiejętności przezwyciężania słabości;
 • udział w dynamicznych ćwiczeniach;
 • zdobycie nowych doświadczeń;
 • zaangażowanie w budowanie systemu bezpieczeństwa kraju w duchu patriotyzmu.

Inwestycja w rozwój zawodowy:

 • możliwość skorzystania z kursów oficerskich i podoficerskich oraz szkoleń specjalistycznych;
 • kontynuacja zawodowej służby wojskowej (po trzech latach w WOT);
 • szkolenia z użyciem nowoczesnego sprzętu wojskowego;
 • służba w pobliżu miejsca zamieszkania;
 • zaliczenie okresu pełnienia TSW do wysługi (stażu pracy).

Korzyści finansowe:

 • uposażenie zasadnicze za ćwiczenia wojskowe;

Żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe przysługuje za każdy dzień trwania ćwiczeń uposażenie zasadnicze według stopnia etatowego zajmowanego stanowiska służbowego, określonego stopniem wojskowym:

Lp.

Stopień wojskowy

Dzienna stawka uposażenia  za ćwiczenia wojskowe (zł)

Dwa dni ćwiczeń (zł)

1.

kapitan (kapitan marynarki)

144,00

288,00

2.

porucznik (porucznik marynarki)

136,00

272,00

3.

podporucznik (podporucznik marynarki)

134,40

268,80

4.

starszy chorąży sztabowy (starszy chorąży sztabowy marynarki)

126,40

252,80

5.

starszy chorąży (starszy chorąży marynarki)

123,20

246,40

6.

chorąży (chorąży marynarki)

118,40

236,80

7.

młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki)

115,20

230,40

8.

starszy sierżant (starszy bosman)

112,00

224,00

9.

sierżant (bosman)

110,40

220,80

10.

plutonowy (bosmanmat)

107,20

214,40

11.

starszy kapral(starszy mat)

105,60

211,20

12.

kapral (mat)

104,00

208,00

13.

starszy szeregowy (starszy marynarz)

94,40

188,80

14.

szeregowy (marynarz)

91,20

182,4

 • dodatek za gotowość bojową;

Wysokość dodatku za gotowość bojową dla żołnierza pełniącego terytorialną służbę wojskową wynosi 10% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego - 320 zł, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym żołnierz odbył terytorialną służbę wojskową pełnioną rotacyjnie, w wymiarze co najmniej dwóch dni w danym miesiącu kalendarzowym.

Lp.

Stopień wojskowy

Dwa dni ćwiczeń (zl)

Dodatek za gotowość bojową (zł)

Razem za miesiąc (zł)

1.

kapitan (kapitan marynarki)

288,00

320,00

608,00

2.

porucznik (porucznik marynarki)

272,00

320,00

592,00

3.

podporucznik (podporucznik marynarki)

268,80

320,00

588,80

4.

starszy chorąży sztabowy (starszy chorąży sztabowy marynarki)

252,80

320,00

572,80

5.

starszy chorąży (starszy chorąży marynarki)

246,40

320,00

566,40

6.

chorąży (chorąży marynarki)

236,80

320,00

556,80

7.

młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki)

230,40

320,00

550,40

8.

starszy sierżant (starszy bosman)

224,00

320,00

544,00

9.

sierżant (bosman)

220,80

320,00

540,80

10.

plutonowy (bosmanmat)

214,40

320,00

534,40

11.

starszy kapral(starszy mat)

211,20

320,00

531,20

12.

kapral (mat)

208,00

320,00

528,00

13.

starszy szeregowy (starszy marynarz)

188,80

320,00

508,80

14.

szeregowy (marynarz)

182,40

320,00

502,40

 

 • odprawa;

Pracownik powołany do terytorialnej służby wojskowej otrzymuje od pracodawcy odprawę w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Odprawa nie przysługuje w razie ponownego powołania do tej samej służby.

 • rekompensata finansowa;

Żołnierzom OT, którzy pełnili terytorialną służbę wojskową rotacyjnie, z wyjątkiem służby pełnionej jednorazowo w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie.

 • zwrot kosztów dojazdu;

Żołnierzom OT zamieszkującym poza miejscem pełnienia służby, przysługuje prawo do zwrotu kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia tej służby rotacyjnie i z powrotem.

 


Uprawnienia

Pracodawca udziela pracownikowi powołanemu do terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie urlopu bezpłatnego na okres trwania tych ćwiczeń lub służby. W czasie trwania urlopu bezpłatnego, pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie udzielania żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową dofinansowania kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji (Dz.U. 2017 poz. 629) możliwe jest przyznanie dofinansowania wskazywanych kosztów w wymiarze proporcjonalnym do deklarowanego okresu pełnienia terytorialnej służby wojskowej.

Żołnierze OT, którzy zobowiązali się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż trzy lata, mogą zostać skierowani przez wojskowego komendanta uzupełnień, do odbycia kursu lub szkolenia specjalistycznego prowadzonego poza Siłami Zbrojnymi w celu uzyskania kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych, o ile ma ono związek z zajmowanym stanowiskiem służbowym lub skierowanie żołnierza OT na kurs lub szkolenie specjalistyczne wynika z potrzeby zmiany stanowiska służbowego albo pozostawienia go w terytorialnej służbie wojskowej na kolejny okres, nie krótszy niż trzy lata.


 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku
Moniuszki 7
11-500 Giżycko
tel. 261335573
fax. 261335560
wkugizycko@ron.mil.pl

  
 • BIP