Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KORPUS SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH

ZASADY POWOŁYWANIA SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH

Do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych może być powołany:

Żołnierz służby kandydackiej, który posiada:

 • ukończone co najmniej gimnazjum,
 • niekaralność,
 • odbyte szkolenie wojskowe w ośrodku szkolenia.

Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje w wyniku inicjatywy żołnierza tzn. żołnierz składa stosowny wniosek.

NIEZBĘDNE FORMALNOŚCI

Aby zostać szeregowym zawodowym należy wypełnić i złożyć stosowny wniosek w kancelarii WKU oraz dołączy do wniosku następujące dokumenty:

 • życiorys;
 • odpis skróconego aktu urodzenia – oryginał;
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka – oryginał;
 • odpis aktu małżeństwa – oryginał;
 • dokument stwierdzający uzyskanie wymaganego wykształcenia – oryginał i kserokopię lub uwierzytelnioną kserokopię;
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (wzór wniosku KRK) – oryginał (nie starszą niż 30 dni);
 • dowód osobisty – oryginał i kserokopię lub uwierzytelnioną kserokopię;
 • prawo jazdy – oryginał i kserokopię lub uwierzytelnioną kserokopię;
 • inne dokumenty poświadczające kwalifikacje zawodowe na przyszłym stanowisku – oryginał i kserokopię lub uwierzytelnioną kserokopię.
 • ksero kopie zaświadczenia i świadectwa ukończenia służby przygotowawczej, opini po ćwiczeniach (orginał do wglądu)

UPOSAŻENIE I INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W KORPUSIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH

Średnie uposażenia miesięczne (uposażenie zasadnicze, bez dodatku za długoletnią służbę) wynoszą dla:

 • szeregowego - 3 200 zł
 • starszego szeregowego - 3 270 zł  

Uposażenie zasadnicze to również:

 • uposażenie zasadnicze według grupy zaszeregowania od 1 do 20,
 • dodatek za długoletnią służbę od 3% do 25% stawki uposażenia zasadniczego,
 • dodatki do uposażenia (np. dodatek specjalny za pracę w warunkach szkodliwych, wykonywanie pod wodą zadań z użyciem sprzętu nurkowego, prace przy rozminowaniu, przy zwalczaniu terroryzmu i inne),
 • bezpłatne zakwaterowanie,
 • bezpłatne wyżywienie podczas ćwiczeń, poligonów, kursów, praktyk i podróży służbowych,
 • bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie oraz coroczne dodatkowe należności na uzupełnienie elementów umundurowania,
 • gratyfikację urlopową na żołnierza oraz na członków rodziny,
 • raz w roku jednorazowy zwrot kosztów za przejazd wraz z rodziną do wybranej miejscowości w kraju,
 • dodatek za rozłąkę dla żołnierzy pozostających w związku małżeńskim lub zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby,
 • nagrody uznaniowe,
 • dodatkowe uposażenie roczne,
 • odprawę pieniężną po zakończeniu służby.

Ponadto, żołnierze pełniący służbę w korpusie szeregowych zawodowych mogą ubiegać się o zapomogi z funduszu celowego lub z funduszu podstawowego naliczanego w jednostce wojskowej.

Wniosek

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku
Moniuszki 7
11-500 Giżycko
tel. 261335573
fax. 261335560
wkugizycko@ron.mil.pl

  
 • BIP