Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje Ogólne

Rekonwersja to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy zwalnianych i zwolnionych z zawodowej służby wojskowej w zakresie przekwalifikowania, przyuczenia do zawodu, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych i pośrednictwa pracy.

Celem rekonwersji jest przygotowanie tych żołnierzy do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy przez wyposażenie ich w odpowiednią wiedzę, nauczenie samodzielnego poszukiwania pracy, pomoc w jej znalezieniu, a także udzielenie wskazówek w zakresie samodzielnego podejmowania działalności gospodarczej.


 Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
  ( Dz. U. z 2015 r. , poz. 827 z późn. zm ),
 • Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
  (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1414 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie określenia organów wojskowych właściwych do ewidencjonowania stanowisk pracy związanych z obronnością kraju
  (Dz. U. z 2007 r. Nr 99, poz. 669),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 106, poz. 724),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1622),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy (Dz. U. z 2009r. Nr 94, poz. 778),
 • Decyzja nr 440/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2007 r. w sprawie działalności rekonwersyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2007 r. Nr 19, poz. 198). 
  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku
Moniuszki 7
11-500 Giżycko
tel. 261335573
fax. 261335560
wkugizycko@ron.mil.pl

  
 • BIP