Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

Służba przygotowawcza to nowy rodzaj służby wojskowej wprowadzony dla osób - mężczyzn i kobiet, które nigdy nie pełniły służby wojskowej, a chcą odbyć szkolenie wojskowe i zdobyć podstawowe umiejętności związane z profesją żołnierza.
Szkolenie to zostało uruchomione o młodych ludziach, chcących odbyć szkolenie wojskowe a następnie PODPISAĆ KONTRAKT NA PEŁNIENIE SŁUŻBY WOJSKOWEJ W RAMACH NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

Służbę przygotowawczą mogą pełnić ochotnicy posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego, na ich wniosek lub za ich zgodą.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:

 • co najmniej wyższe - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
 • co najmniej średnie - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
 • co najmniej gimnazjalne - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Żołnierzy służby przygotowawczej kształci się na potrzeby korpusu:

 • oficerów - w uczelniach wojskowych;
 • podoficerów - w szkołach podoficerskich;
 • szeregowych - w ośrodkach szkolenia (jednostkach wojskowych).

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:

 • dla żołnierza kształcącego się na oficera - do sześciu miesięcy;
 • dla żołnierza kształcącego się na podoficera - do pięciu miesięcy;
 • dla żołnierza kształcącego się na szeregowego - do czterech miesięcy.
 • Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych (dla żołnierza kształcącego się na podoficera) może być pełniona w kilku okresach w czasie letnich przerw wakacyjnych.

     Powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach, może nastąpić, gdy czas trwania studiów osoby ubiegającej się o powołanie do tej służby warunkuje jej ukończenie w trakcie tych studiów.

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku
Moniuszki 7
11-500 Giżycko
tel. 261335573
fax. 261335560
wkugizycko@ron.mil.pl

  
 • BIP