Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Formy pomocy
  1. Zajęcia grupowe:
   • zapoznanie ze strukturą organów rekonwersji oraz formami i zasadami korzystania z pomocy rekonwersyjnej;
   • poinformowanie o prawnych i finansowych aspektach zwolnienia z zawodowej służby wojskowej;
   • przedstawienie aktywnych metod poszukiwania pracy;
   • zapoznanie z podstawami prawnymi i zasadami rozwijania własnej działalności gospodarczej;
   • umożliwienie spotkań: z byłymi żołnierzami zawodowymi - aktualnymi przedsiębiorcami, z potencjalnymi pracodawcami, z przedstawicielami wyższych uczelni i firm oferujących dokształcanie.
  2. W ramach pomocy rekonwersyjnej w zakresie doradztwa zawodowego, w zajęciach grupowych uczestniczą żołnierze zwalniani z zawodowej służby wojskowej.
  3. Doradztwo zawodowepolega na:
   • udzieleniu pomocy w zakresie wyboru: zawodu, miejsca zatrudnienia, kierunków doskonalenia (przekwalifikowania) zawodowego, wskazaniu możliwości rozwoju zawodowego (instytucje szkoleniowe, koszty szkolenia, wymagania zawodowe);
   • przygotowaniu do planowania dalszego rozwoju zawodowego;
   • przekazywaniu informacji nt. aktywnych metod poszukiwania pracy;
   • w przypadku zaistnienia takiej potrzeby - przeprowadzeniu testów preferencji zawodowych lub wskazaniu konieczności przeprowadzenia innych badań;
   • prowadzone jest w ramach indywidualnych lub grupowych zajęć informacyjnych, warsztatowych i integracyjnych.
  4. Przyuczenie do zawodu lub przekwalifikowanie zawodowe:
   Przekwalifikowanie (doskonalenie) zawodowe lub przyuczenie do zawodu polega na całkowitym lub częściowym finansowaniu szkoleń służących uzupełnieniu posiadanych lub uzyskaniu nowych kwalifikacji zawodowych.
   Aby uzyskać pomoc finansową w przekwalifikowaniu, przyuczeniu do zawodu należy złożyć stosowny wniosek i uzyskać pozytywną decyzję dyrektora właściwego terytorialnie Wojskowego Biura Emerytalnego.
   Wniosek powinien zawierać:
   • stopień wojskowy, imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego żołnierza zawodowego lub byłego żołnierza zawodowego oraz numer PESEL, NIP i adres urzędu skarbowego;
   • pełną nazwę przekwalifikowania zawodowego;
   • nazwę ośrodka szkolenia;
   • termin przekwalifikowania zawodowego;
   • koszt przekwalifikowania zawodowego;
   • przewidywane koszty przejazdów i noclegów;
   • informacje dotyczące uzyskanej już pomocy rekonwersyjnej.

Do wniosku należy dołączyć:
ŻOŁNIERZ ZAWODOWY:

   • dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej albo oświadczenie żołnierza o planowanym zamiarze zwolnienia z zawodowej służby wojskowej;
   • zgodę dowódcy jednostki wojskowej na odbywanie przekwalifikowania zawodowego;
   • zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej przez żołnierza wysłudze lat służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej;
   • zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

BYŁY ŻOŁNIERZ ZAWODOWY:

   • decyzję (rozkaz) o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej;
   • dokument potwierdzający posiadaną wysługę zawodowej służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej;
   • zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń;
   • we właściwych przypadkach - inne dokumenty potwierdzające uprawnienia do zwiększonego limitu finansowego lub do bezterminowego korzystania z pomocy.

MAŁŻONEK (DZIECKO) ŻOŁNIERZA, KTÓRY ZAGINĄŁ LUB PONIÓSŁ ŚMIERĆ W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM ZADAŃ SŁUŻBOWYCH, LUB ZMARŁ W OKRESIE 3 LAT PO ZWOLNIENIU Z ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W NASTĘPSTWIE WYPADKU LUB CHOROBY POZOSTAJĄCEJ W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM ZADAŃ SŁUŻBOWYCH:

   • skrócony odpis aktu małżeństwa (urodzenia);
   • dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych;
   • zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

Komu składamy wniosek:

   • żołnierze zawodowi - dyrektorowi WBE właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, za pośrednictwem dowódcy jednostki (instytucji) wojskowej - poprzez kierownika właściwego terytorialnie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej;
   • żołnierze zwolnieni z zawodowej służby wojskowej - dyrektorowi WBE właściwego ze względu na miejsce zamieszkania za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień lub Szefa WSzW, poprzez kierownika właściwego terytorialnie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej.
   Ponadto, żołnierze zawodowi i byli żołnierze zawodowi zakwalifikowani na szkolenie poza miejscem zamieszkania powyżej 50 km w jedną stronę, mogą otrzymać refundację kosztów przejazdów i zakwaterowania do wysokości limitów (20 przejazdów do ośrodka szkolenia i z powrotem oraz 30 noclegów).

 

  W ramach pomocy do wysokości limitów, mogą być pokrywane koszty:
  • przekwalifikowania zawodowego;
  • przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia, w którym następuje przekwalifikowanie zawodowe, lub do miejsca odbywania praktyki;
  • zakwaterowania w okresie przekwalifikowania zawodowego lub odbywania praktyki zawodowej.
  Wysokości limitów wynoszą za:
  • przekwalifikowanie zawodowe - 75% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym;
  • przejazdy z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia lub miejsca odbywania praktyki zawodowej i z powrotem - do wysokości równowartości 20 przejazdów, których koszt jednostkowy nie przekracza ceny biletu jednorazowego w 2 klasie pociągu według taryfy pośpiesznej z uwzględnieniem przysługujących ulg, za wyjątkiem biletów na miejsca rezerwowane, sypialnie lub miejsca do leżenia;
  • zakwaterowanie w miejscu szkolenia lub w miejscu odbywania praktyki zawodowej - do wysokości równowartości 30 noclegów, których koszt jednostkowy nie przekracza 300% ryczałtu za noclegi określonego w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
  Żołnierzowi zawodowemu i byłemu żołnierzowi pokrywa się koszty w wysokości:
  • po 4 latach służby wojskowej - 100%;
  • po 9 latach służby wojskowej - 200%;
  • po 15 latach służby wojskowej - 300%.
 1. Targi / giełdy pracy:- spotkania pracodawców i poszukujących pracę ułatwiające:
  • pracodawcom pozyskiwanie pracowników o wymaganych kwalifikacjach;
  • poszukującym pracę otrzymanie pracy zgodnie z ich kwalifikacjami.
 2. Wojskowe targi pracy są składową promocji kwalifikacji zawodowych i wartości osobowych byłych żołnierzy zawodowych na cywilnym rynku pracy.
 3. Pośrednictwo:polega na udzieleniu pomocy:
  • poszukującym pracy - w zakresie umożliwienia (ułatwienia) dotarcia do odpowiednich ofert;
  • pracodawcom - w doborze osób o odpowiednich kwalifikacjach. Warunkiem dużej efektywności pośrednictwa pracy jest aktywność poszukującego pracy (nie ograniczać się wyłącznie do oczekiwania na satysfakcjonujące oferty pracy; poszukiwać równocześnie u wielu pośredników oraz wykorzystywać inne formy poszukiwania pracy).
 4. Praktyki zawodowe:
  • praktyka zawodowa polega na sprawdzeniu posiadanej wiedzy i umiejętności w warunkach (zbliżonych do) przyszłej pracy;
  • z praktyki zawodowej może korzystać żołnierz zawodowy, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, na sześć miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił tę służbę co najmniej dziewięć lat;
  • zainteresowany samodzielnie wyszukuje zakład (instytucję, firmę), w którym mógłby ją odbyć. Taką samą inicjatywę może podjąć zakład zainteresowany skorzystaniem z kwalifikacji posiadanych przez żołnierzy zwalnianych z zawodowej służby wojskowej; o w procesie tym mogą pośredniczyć pracownicy rekonwersji kadr;
  • w procesie tym mogą pośredniczyć pracownicy rekonwersji kadr;
  • skierowanie na praktykę odbywa się na podstawie pozytywnej decyzji Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych MON, na wniosek zainteresowanego żołnierza, który uprzednio uzyskał zgodę dowódcy jednostki (instytucji) wojskowej, w której pełni służbę. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie wyboru rodzaju i miejsca odbywania praktyki oraz okres jej trwania. Ponadto, wniosek musi być zaakceptowany przez kierownika zakładu pracy (firmy, instytucji), który wyraża zgodę na warunki i tryb odbywania praktyki przez żołnierz zawodowego;
  • praktyka zawodowa nie powoduje żadnych obciążeń finansowych dla zakładu pracy (instytucji, firmy), bowiem korzystający z niej żołnierz zawodowy otrzymuje wszystkie świadczenia wynikające z trwającej nadal zawodowej służby wojskowej;
  • praktyka może trwać do 6 miesięcy, pod warunkiem jej zakończenia przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej;
  • praktyka stanowi integralną część programu przekwalifikowania lub przyuczenia do zawodu;
  • o ewentualnym zatrudnieniu żołnierza odbywającego praktykę decyduje pracodawca po zakończeniu praktyki.
  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku
Moniuszki 7
11-500 Giżycko
tel. 261335573
fax. 261335560
wkugizycko@ron.mil.pl

  
 • BIP