Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Dla kogo NSR

Kto może być żołnierzem Narodowych Sił Rezerwowych:
Kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach NSR może być zawarty wyłącznie z żołnierzem rezerwy, który ochotniczo zgłosił się do jego zawarcia, a ponadto spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 2. nie był przeznaczony do służby zastępczej;
 3. nie był karany za przestępstwo umyślne;
 4. posiada wykształcenie:
  • co najmniej gimnazjalne przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych;
  • co najmniej średnie przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów;
  • co najmniej wyższe przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla oficerów;
 5. posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej;
 6. zaliczył z oceną pozytywną sprawdzian z wychowania fizycznego zorganizowany przez dowódcę jednostki wojskowej;
 7. pełnił służbę przygotowawczą i zdał egzamin na koniec tej służby, w przypadku żołnierza rezerwy, który wcześniej nie odbywał czynnej służby wojskowej.

Zawarcie kontraktu może być również uzależnione od:

 • posiadania przez żołnierza rezerwy orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o jego zdolności do pełnienia służby poza granicami państwa;
 • poświadczenia bezpieczeństwa.

 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku
Moniuszki 7
11-500 Giżycko
tel. 261335573
fax. 261335560
wkugizycko@ron.mil.pl

  
 • BIP