Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
03 stycznia 2018
KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2018
Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz.U. poz. 2254), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 30 stycznia do 27 kwietnia 2018 r.


 


Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa ustalono na dzień 15 stycznia 2018r.


Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2018 r. podlegają:

  1. mężczyźni urodzeni w 1999 r.;
  2. mężczyźni urodzeni w latach 1994—1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby urodzone w latach 1997-1998, które:
   • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
   • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej
  4. kobiety urodzone w latach 1994—1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 944)
  5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

KTO WZYWA DO STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ?

Wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) wzywają osoby do stawienia się do kwalifikacji wojskowej za pomocą wezwań.
Wezwanie należy doręczyć osobie co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej niż określony w wezwaniu, jeżeli osoba ta z ważnych przyczyn nie może stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) do dnia, w którym obowiązana była stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.


CO OBEJMUJĘ STAWIENIE SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ?

Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje:

 • stawienie się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta),
 • powiatową komisją lekarską,
 • wojskowym komendantem uzupełnień.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

 1. wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
 2. powiatowej komisji lekarskiej — posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 3. wojskowemu komendantowi uzupełnień:
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.


Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) – nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.


 W celu uzyskania wpisu o przeniesieniu do rezerwy (uregulowaniu stosunku do służby wojskowej) osoby, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej mogą po 14 dniach od wydania orzeczenia zgłosić się do właściwej terytorialnej Wojskowej Komendy Uzupełnień. Nie jest to jednak konieczne, gdyż uregulowanie stosunku do służby wojskowej nastąpi z mocy ustawy.


P A M I Ę T A J ! ! !

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2017 r., poz. 1430);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 202 poz. 1566 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz. U., poz. 2254);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 944).

 

TERMINY I MIEJSCE KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2018

 

Lp. Miasto-gmina Termin stawiennictwa
1. m. Mrągowo 05-12.03.2018
2. gm. Mrągowo 13-14.03.2018
3. gm. Sorkwity 15-16.03.2018
4. m. i gm. Mikołajki 19-20.03.2018
5. gm. Piecki 21-22.03.2018
6. Kobiety 23.03.2018
7. Dzień dodatkowy 26.03.2018
Miejsce
pracy
Komenda Powiatowa PSP w Mrągowie
ul. Oficerska 2a
tel. 89 741 05 20 / 21; 741 05 21

 

 

 

 

Lp. Miasto-gmina Termin stawiennictwa
1. gm. Budry 19.03.2018
2. gm. Pozezdrze 20.03.2018
3. m. i gm. Węgorzewo 21-28.03.2018
4. Kobiety 29.03.2018
5. Dzień dodatkowy 30.03.2018
Miejsce
pracy
Schronisko Młodzieżowe
w Węgorzewie
ul. Prusa 10
tel. 530-190-427
 

 

Lp. Miasto-gmina Termin stawiennictwa
1. m. Giżycko 05-12.04.2018
2. gm. Giżycko 13-16.04.2018

3.

m. i gm. Ryn 17.04.2018
4. gm. Wydminy 18-19-.04.2018
5. gm. Miłki 20.04.2018
6. gm. Kruklanki 23.04.2018
7. Kobiety 24-25.04.2018
8. Dzień dodatkowy 26.04.2018
Miejsce
pracy
Internat Zespołu Szkół Kształtowania
Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku
ul. Smętka 7 tel. 87 428 24 84
 

ZAKONĆZONA KWALIFIAKCJA W:

Lp. Miasto-gmina Termin stawiennictwa
1. m. i gm. Gołdap 12-20.02.2018
2. gm. Banie Mazurskie 21.02.2018
3. gm. Dubeninki 22.02.2018
4. Kobiety 23.02.2018
Miejsce
pracy
Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowe
przy Fundacji Rozwoju Regionu
w Gołdapi
ul. Partyzantów 31
tel. 695 971 573
 

 

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku
Moniuszki 7
11-500 Giżycko
tel. 261335573
wkugizycko@ron.mil.pl